Get Adobe Flash player

Jelenlegi hely

Címlap » Szociális szolgáltatások

Étkeztetés

Étkeztetés

 

Telephely: 4440 Tiszavasvári Hősök u. 38.

Telefon: 06/42-520-118

 

Az étkeztetés célja, feladata:

 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani különösen

-koruk,

-egészségi állapotuk,

-fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

-szenvedélybetegségük, vagy

-hajléktalanságuk miatt.

 

Ellátottak köre:

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. tv.) 59. és 62. §-a alapján a szociális alapszolgáltatások keretien belül, étkeztetést mint alapszolgáltatást nyújtja az önkormányzat a Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretei között Tiszavasvári Város közigazgatási területén élő rászorulók számára. A szolgáltatás feladata, hogy a napi egyszeri meleg élelmet biztosítsa azon szociálisan rászorultaknak, akik önmaguknak és más eltartottjaik részére ezt nem tudják biztosítani koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. A szolgáltatás célja, hogy településünkön ne legyen ellátatlan személy, illetve minden rászoruló, a jogszabályoknak és a helyi rendeletben szabályozott módon megfelelő minőségű ellátást kapjon. Ezt az ellátást minden szociális, illetve egészségügyi szempontból rászoruló számára lehetővé tesszük, a térítési díjak jövedelemhez igazodnak, megállapításuk a hatályos jogszabályokon alapul. Az alapszolgáltatási forma célja, a helyi lakosság egészségügyi, mentális, fizikai vagy egyéb szociális rászorultságából adódó hátrányainak enyhítése. Az intézmény az ellátást igénybe vevők részére, a napi egyszeri meleg étkezés biztosításával az életminőség javítását, a rászoruló lakosság egészségügyi és fizikai állapotának szinten tartását és romlásának megelőzését kívánja elérni. További cél a település lakosságmegtartó erejének növelése, szociális szolgáltatások körének bővítésével. A szociális étkeztetés alapszolgáltatás biztosításával az egészségügyi állapot szinten tartása várható, ugyanis a napi egyszeri meleg fő étkezéssel változatosabb, kiegyensúlyozottabb, ezáltal egészségesebb étrend biztosítható. Ez hosszabb távon betegségmegelőző hatású, az egészségügyi vagy szociális okokból kialakult alultápláltság megelőzhető. Emellett kiemelkedő jelentősége van a napi egyszeri rendszeres személyes találkozásnak. Ez az idősek, egyedül élők életvezetését segíti, napi rendszeres programmá válik a szociális gondozóval való találkozás, az elzártság érzésének oldása. Az ételkihordás lehetőséget ad arra, hogy az érintett segítséget kérjen, jelzést kaphatunk állapotának esetleges romlásáról, illetve hogy orvosi segítségre van szüksége. Az étkeztetés a szociális ellátórendszer első szintjének feladatát látja el. Ezen keresztül közvetlen információkat kapunk a rászorulókról. Ezen szolgáltatás jól kisegíti a házi segítségnyújtó szolgáltatást.Az étkeztetés keretén belül napi egyszeri meleg étel biztosított, az ellátásban részesülő személy igénye szerint hétfőtől péntekig.

 

Az ellátottak szükségleteinek megfelelően az étkeztetés megszervezhető az étel:

-kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással

-elvitelének lehetővé tételével

-lakásra szállítással

 

Ellátottak számára, akik az ételt helyben fogyasztják el az intézmény biztosítja:

-kézmosási lehetőséget

-nemenként elkülönített illemhelyet,

-evőeszközöket és étkészletet.

 

Az étkeztetésben részesülők az ebédet elfogyaszthatják:

 

-helyben a Kornisné Liptai Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ, Tiszavasvári, Hősök út  38. szám alatti telephelyen,

-saját ételhordójukban is elvihetik az ellátás telephelyéről (Tiszavasvári, Hősök út 38.), az étel kiadagolása a Tiszavasvári Bölcsőde konyháján történik

-étkeztetést igénybevevők részére, saját ételhordó biztosítása mellett az ebédet házhoz szállítjuk.

 

Az étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló vezetése az 1/2000. SZCSM rendelet 4. számú melléklete alapján történik.

 

Az ellátás igénybevételének módja:

 

Az étkeztetés igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével, vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességet nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő. Az ellátás igénylése szóban, vagy a szolgáltatásra vonatkozóan az intézmény által készített formanyomtatványon kérelmezhető az intézmény vezetőjénél a Tiszavasvári, Hősök út 38. szám alatti telephelyen.Az ellátás iránti kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet (továbbiakban: 9/1999. SzCsM rendelet) 1. számú melléklete II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint orvosi igazolást.A felvételről az integrált intézményvezetője dönt. Pozitív döntés esetén az intézményvezető az ellátottat, a Szt 20. § értelmében nyilvántartásba veszi, és a megállapodásban rögzítettek alapján a szolgáltatást megkezdi. Elutasítás esetén pedig az intézményvezető írásban értesíti a kérelmezőt a döntésről és annak  indokáról. Az intézményvezetője, vagy az általa kijelölt személy az étkeztetés igénybe vételét az 1/2000. SZCSM rendelet 4. számú melléklete szerinti igénybevételi naplóban vezeti. Az igénybevételi napló alapján az étkezési napokat az intézményvezető által megbízott személy összesíti. Szociális alapszolgáltatásnak az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított három hónapon belüli ismételt kérelmezése esetén az igény elbírálható a korábbi kérelem és mellékletei alapján. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi kérelemben foglaltak tekintetében időközben nem következett be változás.

 

Az étkeztetés biztosítása

 

Az étkeztetést a Tiszavasvári Bölcsődével kötött szerződés alapján biztosítja az intézmény az ellátást igénybe vevők számára. Az ételkiadagolása a Bölcsőde konyháján történik, az étel szállításáról a Kornisné Liptai Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ gépkocsija gondoskodnak. Az ételt helyben fogyasztók számára a kiadagolás és a melegítés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Tiszavasvári, Hősök út 38. szám alatti telephely melegítő konyhájában történik.

 

Az ellátásért fizetendő térítési díj megállapításának szabályai:

 

Az ellátás igénybevételét megelőzően az intézmény vezetője ellátást igénylő havi jövedelmét vizsgálja.Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult, valamint a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy (továbbiakban: kötelezett) az ellátásért – annak kezdetétől – térítési díjat (a továbbiakban: személyi térítési díj) fizet, amelyet a kötelezett jövedelmi viszonyai, valamint az intézményi térítési díj figyelembevételével kell megállapítani.A térítési díj megállapítása a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet (továbbiakban: 29/1993. Kormányrendelet) alapján történik. Az étkeztetés intézményi térítési díját (élelmezési térítést), helyben fogyatással, elvitellel, valamint annak házhoz szállítása esetén az intézményi térítési díjának összegét a fenntartó határozza meg. Az étkeztetésnél fizetendő személyi térítési díj megállapítása – az Szt. 116. § (2) bekezdése értelmében – úgy történik, hogy annak összege nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének:

a) 30%-át étkeztetés,

b) 25%-át házi segítségnyújtás,

c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás,

d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,

e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

esetében.

 

Az ellátást igénylő vagy a térítési díj megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díj megfizetését. A személyi térítési díjat a tárgy hónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni számla ellenében a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központnál.

 

Szolgáltatás

Telephely

Ellátási terület

Térítési díj

Étkeztetés

helyszínen fogyatás

4440 Tiszavasvári Hősök u. 38.

Tiszavasvári város közigazgatási területe

510,- Ft/ellátási nap

(ÁFA- tartalmaz)

Étkeztetés

kiszállítással

 

 

600,- Ft/ellátási nap

(ÁFA- tartalmaz)