Get Adobe Flash player

Jelenlegi hely

Címlap » Szociális szolgáltatások

Házi segítségnyújtás

Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hősök út 38.
Telefon: 42/520-118

                         

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

 

 

Ellátás-megnevezése:

Az alapszolgáltatások megszervezésével a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban Kornisné Központ) szervezeti egységeként működő Házi segítségnyújtás segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

A szociális alapszolgáltatások egyik formája a házi segítségnyújtás, melyet valamennyi önkormányzat – a lakosságszámtól függetlenül – köteles biztosítani.

Joghely:

-          1993.évi III. törv. 63.§-a, 114-119/b.§-ai,

-          1/2000.(I.7) SzCsM Rendelet 25-27.§-ai,

-          9/1999.(XI.24) SzCsM Rendelet

-          340/2007.(XII.22) SzMM Rendelet

Jogosultsági-feltétel:

Jogosultság részletes feltételeit a Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete rendeletben szabályozza.

 A házisegítség-nyújtás keretében – szociális segítést, vagy személyi gondozást nyújtunk.

 

A házi segítségnyújtás keretében biztosított tevékenységek és résztevékenységek:

a)Szociális segítés keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

-takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)

-mosás

-vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

 • bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)

-    segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében

 • mosogatás
 • ruhajavítás

-    közkútról, fúrtkútról vízhordás

 • tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
 • télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
 • kísérés
 • Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
 • Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

b)Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás

 • családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
 • az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés

- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

-mosdatás

-fürdetés

-öltöztetés

-ágyazás, ágyneműcsere

-inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése

-haj, arcszőrzet ápolás

-száj, fog és protézis ápolás

-körömápolás, bőrápolás

-folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)

-mozgatás ágyban

-decubitus megelőzés

-felületi sebkezelés

-sztómazsák cseréje

-gyógyszer kiváltása

-gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása

-vérnyomás és vércukor mérése

-hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

-kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés

-kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás

-a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzésében való kompetencia határáig)

 

Az ellátottak köre, a szolgáltatás rendszeressége

 • A házi segítségnyújtást azon személyek igényelhetik, akik Tiszavasvári város közigazgatási területén élnek, továbbá - az Szt 63.§-ban foglaltak figyelembe vétele mellett- a megállapított gondozási szükséglettel rendelkeznek,
 • A szolgáltatást hétköznapokon lehet igénybe venni.
 • Különösen indokolt esetnek számít az egyedül élés, és az önellátási képesség nagyfokú hiányának együttes megléte.

 

A házi segítségnyújtás igénybevételének feltételei:

A házi segítségnyújtás igénybevételét a kérelmezőn kívül a háziorvos, szomszéd, családtag jelzi telefonon vagy személyesen a házi segítségnyújtás szolgálat munkahelyi vezetőjének.

A jelzést követően 48 órán belül időpontot egyeztetünk, környezettanulmányozás céljából

A környezettanulmány-elkészítését a Házi segítségnyújtó csoport megbízott munkatársa végzi- az ellátást igénybevevő lakásán - lehetőség szerint a kliens hozzátartozója jelenlétében.

A gondozási szükséglet, valamint jogszabályban meghatározott kapacitásunk megléte esetén kerülhet sor a házi segítségnyújtás igénybevételéhez szükséges megállapodás elkészítésére.

A klienssel - az ellátás megkezdését megelőzően- megállapodást köt intézményünk, mely az ellátás kezdetének időpontját, időtartamát, a szolgáltatásokat, az igénybevétel módját és az ellátás megszűnésének módját rögzíti.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. Házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő – ellátottak számától függően maximalizált- időtartamban lehet nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.

A személyes gondoskodásban részesülő személyről, a szolgáltatás vezetője az Szt. 20.§-ban foglaltaknak megfelelően nyilvántartást vezet.

 

Az ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:

- kérelem szociális ellátás igénybevételéhez

- nyilatkozat (Az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást.)

- egészségi állapotra vonatkozó adatok, háziorvos tölti ki

- értékelő adatlap gondozási szükséglet megállapításához

- megállapodás 

A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában nyújtható.

 

Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogai:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel van az ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására. Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem.

A szolgáltatás szakmai tevékenységével kapcsolatos észrevételekkel a házi segítségnyújtás szakmai vezetőjéhez, az intézmény vezetőjéhez fordulhat az ellátott. Amennyiben az ellátott nem fogadja el a panaszra adott választ, úgy az ellátott az intézmény fenntartójához, a Tiszavasvári Város Önkormányzata felé fordulhat panaszával.

Amennyiben ellátása során, azzal kapcsolatos jogsérelem érte, panaszával fordulhat az e területen dolgozó ellátott jogi képviselőhöz.

A személyes gondoskodást végző személyek számára biztosítjuk, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, továbbá megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítunk számukra.

 

A házi segítségnyújtás megszűnik

a)az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

b)a jogosult halálával,

c)határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával,

d)az ellátás igénybevételére megkötött megállapodás felmondásával

 • megállapodást az ellátott, illetve törvényes képviselője indoklás nélkül felmondhatja
 • az intézmény vezetője részéről felmondásnak akkor van helye, ha:
 • az ellátott intézményben (más ellátási formában) történő elhelyezése indokolt vagy jelenlegi ellátása nem indokolt,

A házi segítségnyújtás felmondását, illetve megszűntetését, írásban kell bejelenteni. A felmondási idő tizenöt nap.

Ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, törvényes képviselője vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó nem dönt.

 

Térítési díj:

A fenntartó döntése alapján, jelenleg ezen szolgáltatás térítési díj mentes.

 

Tárgyi feltételek:

A szolgáltatás telephelye tömegközlekedéssel jól megközelíthető.

Telephely: Tiszavasvári, Hősök út 38.

A telephely helyiségeinek berendezése, belső környezete alkalmas az adminisztrációs tevékenységekre, az ellátottak/hozzátartozóik várakozására, fogadására, egyéni beszélgetésre.

A személyi gondozáshoz és szociális segítéshez szükséges eszközök biztosítottak az ellátók számára. A nyilvántartások vezetése, manuálisan és elektronikusan történik. A házi segítségnyújtás adminisztrációs rendszerének szerves részét képezi: a törvényi előírás szerinti ellátotti nyilvántartás, dokumentáció vezetése, a gondozónők által, gondozottanként vezetett tevékenységnapló, az egyénre szabott gondozási, illetve szükség esetén ápolási terv készítése.

 

Személyi feltételek:

A gondozói munkakör betöltéséhez (szociális gondozó - ápoló) az 1/2000. SzCsM rendelet szerinti szakképesítés szükséges.

 

Más intézményekkel történő kapcsolattartás és együttműködés:

 • a szociális ellátórendszer egyéb intézményeivel,
 • az egészségügyi intézményekkel (háziorvosokkal, kórházi szakrendelésekkel, kórházi szociális munkásokkal)
 • segítő és érdekvédelmi szervezetekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal,
 • Tiszavasvári Város Önkormányzatával 

Az együttműködés módja:

 • telefonon történő egyeztetés
 • személyes kapcsolattartás
 • konzultáció
 • esetmegbeszélések
 • team megbeszélések