Get Adobe Flash player

Jelenlegi hely

Címlap » Szociális szolgáltatások

Jelzőrendszeres segítség

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38.

Telefon: 06/42-520-118

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

 

Ellátottak köre:

Az ellátás  igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult:

a)az egyedül élő 65 év feletti személy,

b)az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy

c)a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. A súlyos fogyatékosságot az Szt. 65/C. § (5)-(7) bekezdése szerint, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint kell igazolni. Súlyosan fogyatékos: a szociális törvény szerint meghatározott fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. Pszichiátriai beteg: a szociális törvényben meghatározott és a gondozási szükséglet, valamint az egészségügyi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/200/.(XII.22.) SzMM rendeletben meghatározottak szerint pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményében rögzített igazolással rendelkező személy.

 

A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja, feladatai:

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat.

 

Célja:

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, vagy pszichiátriai betegek szociális biztonságának erősítése, részükre 24 órás felügyelet biztosítása.

Ellátandó célcsoportok: Tiszavasvári, mint gesztortelepülés, valamint Tiszalök, Tiszadob, Tiszadada, Tiszaeszlár, Rakamaz, Tímár és Szabolcs települések időskorú, különböző fogyatékossággal élő, valamint pszichiátriai betegségben szenvedő lakossága.

 

A szolgáltatás területe:

Gesztortelepülés: Tiszavasvári

Diszpécserközpont: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.

Készülékek száma településenként:

 

Tiszavasvári

Tiszalök

Tiszadob

Tiszadada

Tiszaeszlár

Tiszanagyfalu

Rakamaz

Tímár

Szabolcs

57

25

25

7

16

5

30

5

8

 

 

A szolgáltatás szakmai tartalma, a feladatellátás módja:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amelynek keretében 24 órás, folyamatos felügyeletet biztosít az ellátást igénybe vevő részére. A jelzőrendszer segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

-az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését

-a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét

-szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

A szociális gondozó feladata:

-ügyeleti idejében folyamatos riasztási készenlétben áll a rendelkezésére bocsátott rádiótelefon megszakítás nélküli üzemben tartásával

-riasztás esetén eljut a segítségkérés helyére (legkésőbb a rádiótelefonra érkező riasztást követő 30 percen belül)

-a helyszínre érve a riasztást kiváltó ok felderítése után, annak elhárítása érdekében, kompetencia határainak megtartásával, legjobb tudása szerint, az általa legmegfelelőbbnek ítélt elhárítási, megoldási, helyreállítási mód választásával, haladéktalanul eljár, szükség esetén további segítséget hív

-a riasztási eseményekről annak megtörténtét követően haladéktalanul a Szolgálat által hitelesített riasztási jegyzőkönyvet felvenni, illetve szükség szerint a gondozási naplót vezeti.

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételének módja:

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Az ellátás igénylése szóban, vagy írásban, az intézmény által készített formanyomtatványon, vagy kötöttség nélküli írásbeli alakban lehet benyújtani a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetőjéhez.

 

Az ellátásba vételről az intézményvezető és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai vezetője együttesen dönt az alábbi szempontok figyelembevételével:

- szociális rászorultság

- egészségi állapot

- hozzátartozók hiánya, távolsága, elfoglaltsága

- mentális állapot (működtetésre képesség).

 

Az ellátásra vonatkozó igényt a Szolgálat vezetője a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi. A szolgáltatás igénybe vételére irányuló kérelemhez csatolni kell a szociális rászorultságot igazoló iratokat, illetve azok másolatát. Ha a szolgáltatást igénylő a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik a szociális rászorultságot igazoló irattal, az intézményvezető döntése alapján legfeljebb 60 napig a szociálisan rászorultakra vonatkozó szabályok szerint biztosítható a szolgáltatás. Ha az igénybe vevő a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül nem csatolja a szociális rászorultságát igazoló iratot, rá a kérelem benyújtására visszamenő hatállyal a szociálisan nem rászorult személyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha az igénybe vevő a szociális rászorultságát igazoló iratot 60 napon belül csatolja, a kérelem benyújtására visszamenő hatállyal szociálisan rászorultnak kell tekinteni. A szolgálat vezetője a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultságot az igazoló dokumentumban szereplő időszak végén felülvizsgálja. Az Ellátott köteles a felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokat a szolgálatvezető rendelkezésére bocsátani. A szociális rászorultság fennállását nem kell felülvizsgálni jelzőrendszeres házi  segítségnyújtásnál az egyedül élő, 65 év feletti személy esetén. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan  rászorult

a) az egyedül élő 65 év feletti személy,

b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy

c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy  pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos  biztosítását.

 

A súlyos fogyatékosságot a Szt. 65/C. § (5)-(7) bekezdése szerint, a pszichiátriai  betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint kell igazolni. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz  fordulhat. A szolgáltatás a Megállapodásban rögzített időponttal kezdődik. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén segélyhívási jegyzőkönyvet kell vezetni, valamint a segélyhívásokról havi jelentést kell készíteni. Nem kell gondozási naplót vezetni és egyéni gondozási tervet készíteni.

 

Szolgáltatás

Telephely

Ellátási terület

Térítési díj

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

4440 Tiszavasvári Hősök u. 38.

Tiszavasvári, Tiszalök és Rakamaz városok, valamint Tiszaeszlár, Tiszadada, Tiszadob, Timár, Tiszanagyfalu, Szabolcs községek közigazgatási területe

0,- Ft/ellátási nap