Get Adobe Flash player

Jelenlegi hely

Címlap » Szociális szolgáltatások

Nappali ellátás

Idősek nappali ellátás

 

Telephely: 4440 Tiszavasvári Hősök u. 38.

Telefon: 06/42-520-118

 

Engedélyezett férőhelyek és ellátottak száma: 30 fő

 

A szolgáltatás célja, feladata:

 

A nappali ellátást nyújtó Idősek Klubja elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szolgáltatásokra.

 

Cél: az idős kor okozta hátrányok enyhítése.

Az Idősek Klubjában feladat az idős emberek egészségügyi és pszichés ellátása, tartalmas klubélet biztosítása azok részére, akik még koruknál fogva képesek bejárni.

 

Az ellátottak köre:

 

A Tiszavasvári város közigazgatás területén élő önmaguk ellátására részben képes időskorúak, vagy az 18. életévét betöltött személy, aki szociális és mentális támogatásra szorul.

 

Az ellátandó célcsoport jellemzői:

Az idősek szociális jellemzői, specifikus szükségletei

-A kor előrehaladtával a fizikai állóképesség, a szellemi teljesítőképesség romlik, ami betegségekkel párosulva az idősek jelentős részét akadályozza a mozgásban és a szükségleteik kielégítésében.

-Az idős embernek specifikus szükséglete van, mert speciális a helyzete a felhalmozódott veszteségek miatt.

-Romlik az egészsége, rosszabb lesz szerveinek működése, nehezebben mozog. Mindez kiszolgáltatott helyzetbe hozza.

-Megszűnnek korábbi begyakorolt feladatai, csökkenek tennivalói.

-Korábbi közösségeiben megszűnik fontosnak lenni, ezért a fölöslegesség érzete alakul ki.

-Elmagányosodik, mert elhalnak mellőle szerettei, kortársai. Lazulnak, illetve

-megszakadnak kapcsolatai.

-Munkaképességének csökkenésével a megélhetés anyagi feltételei is romlanak.

 

A kóros öregedés kialakulásának rizikófaktorai

-rossz szociális körülmények

-stresszhatások

-krónikus testi, lelki betegségek

-tartós magány, elszigetelődés

-gyászreakció megjelenése, feldolgozhatatlansága

-szellemi elfoglaltság hiánya

-családi konfliktusok

-élvezeti szerek túlzott fogyasztása

-mozgásszegény életmód, negatív énkép

 

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formája, köre, rendszeressége:

 

Tiszavasváriban működő Idősek Klubja Tiszavasvári, Hősök út 38. sz. működik.

Az intézmény nyitva tartási ideje: hétfőtől csütörtökig: 08.00 órától  16.00 óráig, pénteken: 08.00 – 13.30 óráig. Az idősek klubja belső életét házirend szabályozza. A gondozottak számára napi egyszeri meleg étel biztosított az étkeztetésre vonatkozó helyi rendeletben megállapított térítési díj ellenében.

Élelmezés

Az idősek klubjában az élelmezés célja, hogy javítsa a klubtagok szociális helyzetét, biztosítsa a rendszeres és az öregkornak, valamint az egészségi állapotnak megfelelő táplálkozást, csökkentse a beszerzés és a főzés gondjait.

 

Az Idősek Klubjában folyó gondozás célja:

-a hiányzó családi gondoskodás pótlása

-az idős ember szociális helyzetének javítása, izolációjának megelőzése

-a tétlenséggel járó káros hatások kivédése

-egészségügyi állapotának figyelemmel kísérése

-higiénés szükségleteinek biztosítása

 

A nappali ellátást nyújtó intézmények szolgáltatásai közé tartoznak:

-hivatalos ügyek intézésének megszervezése

-életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése

-szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése

-szakellátáshoz való hozzájutás segítése

-szabadidős programokban való részvétel.

Nem lehet az Idősek Klubjának tagja az, aki fertőző beteg, korokozó-hordozó, vagy a közösségi életre alkalmatlan. 

 

Programok

 

Egészségmegőrzés, egészséges életmód, tanácsadás:

-vitaminok fogyasztása

-bőrápolás

-folyadékfogyasztás

-gyógytorna

-természetgyógyászat

-életmódtanácsok cukorbetegeknek, magas vérnyomásban szenvedőknek

-vérnyomás és cukorszint ellenőrzés

-gyógyszerszedési tanácsok

-beszélgetés az allergiáról és a kullancsveszélyről

Az egészséges életmóddal kapcsolatos előadások megtartásához háziorvosok és természetes gyógymóddal foglalkozó szakemberek segítségét kérte az idősek klubja, tekintettel arra, hogy az idősek számára fontos, hogy hiteles személyektől kapják a tanácsokat, hiszen bennük jobban megbíznak, tőlük jobban elfogadják az új információkat, segítségüket. A tanácsadások során igyekeztünk figyelni arra, hogy minden idős ember számára nyújtsanak új információkat. Az integrált intézmény keretein belül működő gyógytornász folyamatosan jelen van a klub életében. A szakember minden héten meglátogatja a klub tagjait. Gyakorlatok összeállításánál figyelembe veszi az idősek igényeit, olyan gyakorlatokat állít össze, ami az idősek számára nem megterhelő, de mégis fontos a mozgásuk kondicionálásában, a meglévő mozgásszervi panaszok, fájdalmak enyhítésére.

 

Szabadidős tevékenységek:

-népi hagyományok felidézés

-vetélkedő

-manuális tevékenységek, kézügyesség fejlesztése (dominó, kártyavár építése, papírhajtogatás, ablakdíszek, fenyőfadíszek készítése, tojásfesték, stb.)

-régi magyar népdalok, nóták gyűjtése, éneklése

-közmondások, szólások gyűjtése

-memóriatorna (szólánc, találós kérdések, stb.)

-Heti rendszerességgel közös főzés

-Verses délelőttök

-Idősek Világnapja

-Jeles napokról, nemzeti ünnepekről való megemlékezés

-Adventi előkészületek

-kulturális rendezvények

 

A szabadidős tevékenységek során figyelembe kell venni az ellátottak igényeit, képességeit, s szem előtt kell tartani azt is, hogy a klub valamennyi tagja szívesen vegyen részt a programokon. A klub szakemberei fontosnak tartják a manuális tevékenységet, hiszen fontos, hogy az ellátottak a kézügyességük visszafejlődését valamennyire szinten tudják tartani, jobb esetben fejleszteni. A klub tagjai szívesen osztják meg egymás között régi és új receptjeiket, a sütés-főzés közkedvelt tevékenység a klub életében. A nyersanyagot az intézmény, valamint a klub tagjai biztosítják.  Az aktívabb klubtagok örömmel működnek közre a konyhai tevékenységek során. Fontos esemény a közös névnapok, születésnapok megünneplése. Ugyanakkor egyre több előadót lát vendégül a szolgáltatás, mint pl. könyvbemutató, zenés előadások,  stb., melyek színesebbé teszik az idős emberek mindennapjait. Fontos momentum az idősek életében, mivel mozgásukban jelentősen akadályozottak, s a városi rendezvényekre nem vagy csak segítséggel képesek eljutni, másrészt anyagi helyzetük nem teszi lehetővé, hogy különféle kulturális programokon részt vegyenek. Nagy figyelmet fordítanak a szolgáltatásban dolgozók az ellátottak mentális gondozására, hiszen a klubtagok nagy része egyedülálló, vagy a hozzátartozóik ritkán látogatják őket. Sok esetben kell mentális állapotukat erősíteni. Az ellátottak szívesen veszik igénybe ezen szolgáltatatást, hiszen a nappali ellátásban résztvevők egy „családot” alkotnak. Egymás között meg tudják beszélni a napi gondokat, segítséget nyújtanak egymásnak. A legfontosabb számukra az együtt eltöltött idő, az egy közösséghez való tartozás. Legjobban a beszélgetéseket szeretik, hiszen sokan egyedül élnek a négy fal között. Szívesen mesélnek a régi időkről, nagyon szeretnek anekdotázgatni. Az idősek klubjában a gondozás magába foglalja az egészségügyi gondozást, nevelést és felvilágosítást is.

 

A gondozás elemei:

 

1.    Fizikai ellátás

Célja: a kényelmes pihenésre alkalmas, otthonos (külső és belső) környezet biztosítása.

A cél megvalósulása érdekében rendelkezésre áll megfelelő társalgó, közös étkezőhelyiség.

A fizikai ellátás fogalomkörén belül az Idősek Klubja vonatkozásában az egyéni szükségletek kielégítéséhez nyújtott segítségadás formái:

-személyi higiénia intézményen belüli biztosítása

-a ruházat, az ágynemű mosása, tisztítása, vasalása, javítása

-az elhasználódott ruhamű pótlásához segély kérése

-lakásának rendben tartásához a házi segítségnyújtás

-téli tüzelő beszerzéséhez támogatás igénylése

-otthoni élelmezés biztosításához, nagyobb bevásárláshoz, kertműveléshez segítséget nyújtani.

 

2. Az egészségügyi ellátás

Az idősek klubjában történő gondozás magába foglalja a rendszeres orvosi ellátást, az egészségügyi gondozást, így a prevenciót, megfigyelést,  szűrővizsgálatokat, egészségre nevelést, felvilágosítást, tanácsadást.

 

3. Pszichés gondozás

 

Az idősek klubjában a gondozás során arra kell törekedni, hogy a klubtagok kiegyensúlyozott, derűs, elégedett emberek legyenek.

E hármas követelmény úgy érhető el, hogy:

-jó légkört biztosítsunk a klubban,

-a tagok és a gondozó kapcsolatára a bizalom, és egymás megértése legyen jellemző,

-elő kell segíteni, hogy a klubtagok a közösségben jól érezzék magukat, oda szívesen járjanak,

-régi kapcsolataikat a családdal, ismerősökkel, barátokkal és a társadalommal továbbra is fenntartsák.

 

Az ellátás igénybevételének módja:

A nappali ellátás igénybevétele önkéntes. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen kiskorú vagy a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet vagy indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő Az ellátás igénylése szóban, vagy a szolgáltatásra vonatkozóan az intézmény által készített formanyomtatványon kérelmezhető az intézmény vezetőjénél a Tiszavasvári, Hősök út 38. szám alatti telephelyen. Az intézmény vezetője, vagy általa meghatalmazott személy tájékoztatást ad a kérelmezett ellátásról, a várhatóan fizetendő térítési díjról. Az ellátás iránti kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet (továbbiakban: 9/1999. SzCsM rendelet) 1. számú melléklete I. része szerinti orvosi igazolást.A felvételről az intézmény vezetője dönt, majd ezt követően megállapodást kötnek. Pozitív döntés esetén az intézményvezető az ellátottat, a Szt 20. § értelmében nyilvántartásba veszi, és a megállapodásban rögzítettek alapján a szolgáltatást megkezdi. Elutasítás esetén pedig az intézményvezető írásban értesíti a kérelmezőt a döntésről és annak  indokáról. Szociális alapszolgáltatásnak az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított három hónapon belüli ismételt kérelmezése esetén az igény elbírálható a korábbi kérelem és mellékletei alapján. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi kérelemben foglaltak tekintetében időközben nem következett be változás.

 

Az ellátásért fizetendő térítési díj megállapításának szabályai:

Az ellátásért csak étkeztetés igénybevétele esetén fizetendő térítési díj. Az idősek nappali ellátása térítésmentes.

Ha a jogosult az ellátást (étkeztetést) meghatározott ideig nem kívánja igénybe venni, azt a házirendben foglaltak szerint be kell jelenteni.

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott

havi jövedelmének

a) 15%-át a nappali ellátást,

b) 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést,

 

Díjtételek

 

Szolgáltatás

Telephely

Ellátási terület

Térítési díj

Idősek klubja (nappali ellátás)

4440 Tiszavasvári Hősök u. 38.

Tiszavasvári város közigazgatási területe

0,- Ft/ellátási nap

Napközbeni tartózkodás

 

 

0,- Ft/ellátási nap

Napközbeni tartózkodás és ott étkezés

 

 

510,- Ft/ellátási nap (ÁFA- tartalmaz)